Mark Wilson 

 Plotter Drawings 1981 - 1992

"Douat Dump A2", 1981 plotter drawing

"Skew E24", 1983 plotter drawing

untitled, 1983 plotter drawing

"Skew J17", 1985 plotter drawing

"Skew F8", 1985 plotter drawing

"1E90", 1990 plotter drawing

"4E92", 1992 plotter drawing

"25I92", 1992 plotter drawing

"5K92", 1992 plotter drawing